VMBO-advies? Welke Cito-score past bij welke VMBO-richting?

Voor ouders met kinderen in groep 8 kan er nog veel onduidelijkheid heersen over het schooladvies. Dit schooladvies wordt door de leerkracht gegeven en geeft aan naar welk type vervolgonderwijs de leerling kan. Hoewel het vaak duidelijk is wat havo en vwo inhoudt, is het niet altijd duidelijk wat VMBO nu precies behelst. Het VMBO kan eigenlijk onderverdeeld worden in drie andere niveaus, subniveaus als het ware. Welk van deze niveaus je krijgt is afhankelijk van onder meer de Cito-toetsen volgens het leerlingvolgsysteem. In dit artikel geven we daarover meer uitleg.

Cito-scores

In dit geval kijken we naar de Cito-scores volgens het leerlingvolgsysteem. Bij de totstandkoming van een schooladvies speelt de Cito-toets nog geen rol. Deze komt immers pas nadat de kinderen aangemeld zijn op het voortgezet onderwijs en dus ook nadat ze hun schooladvies hebben gekregen. Cito-scores in het leerlingvolgsysteem werden voorheen – en op sommige scholen nog altijd – aangeduid met A tot en met E, waarbij A-scores de beste scores zijn en E-scores de laagste scores. Omdat dit systeem niet meer adequaat was, is men bij Cito overgestapt naar I tot en met V-scores, waarbij I hoog is en V laag (I is dus eigenlijk wat A was). Wanneer je overwegend I-scores hebt voor rekenen, begrijpend lezen en (in mindere mate) voor spelling en woordenschat, krijg je een vwo advies en kun je naar zowel atheneum als gymnasium (Grieks en Latijn). Bij overwegend II-scores is je advies havo. Maar vanaf III tot en met V kom je op een VMBO-advies uit, waarin je verschillende richtingen hebt.

VMBO-TL

De theoretische leerweg krijg je met een overwegende III-scores. Op zich is dat heel logisch, want gemiddeld gezien krijgen de meeste kinderen een tl-advies, omdat dit vrij “middelbaar” is. Gemiddeld zitten nu eenmaal de meeste kinderen (en volwassenen) op dit niveau. De tl is de oude mavo en op veel middelbare scholen wordt die term ook alweer gebruikt, na een afwezigheid van zo’n vijftien jaar.

VMBO-kader

De kaderberoepsgerichte leerweg (de ene keer afgekort als KBL, de andere keer als KL) is voor leerlingen met overwegend IV-scores en een enkele III-scores. Deze leerlingen zijn vooral gebaat bij praktijklessen, maar vinden het wel fijn daar wat theorie over te krijgen.

VMBO-basis

De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) is voor leerlingen met overwegend IV-scores en een enkele V-score. Deze kinderen functioneren aan de basis en krijgen vooral veel praktijk. De theorie komt nauwelijks aan bod en wordt zoveel mogelijk verweven met de praktijk. Leerlingen vinden het op dit niveau fijn om met de handen bezig te zijn en doelgericht ergens aan te werken.

Heb je overwegend V-scores?

Wanneer je overwegend V-scores hebt, is er waarschijnlijk al een hele reeks aan gesprekken geweest op de basisschool. De kans bestaat dat deze kinderen een speciaal arrangement aangeboden krijgen, zoals leerwegondersteuning (lwo). Dit is geen apart niveau, maar een werkwijze op een niveau. Vaak op vmbo-scholen binnen de basisberoepsgerichte leerweg, maar er zijn ook havo-klassen die aan leerwegondersteuning doen.

De Cito-eindtoets

Bovengenoemde feiten komen voort uit de Cito-toetsen volgens het leerlingvolgsysteem. Dat staat grotendeels los van de Cito-eindtoets. Daar wordt namelijk een percentiel van 500 tot 550 gehanteerd. Tegenwoordig kunnen die scores dienen om een leerling met een lager schooladvies toch op een hoger niveau te krijgen.
Voor de volledigheid gelden de volgende richtlijnen, maar deze kunnen per regio anders zijn:
• VMBO basisberoepsgerichte leerweg 501 t/m 523
• VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 524 t/m 528
• VMBO theoretische leerweg 529 t/m 536
• Havo 537 t/m 544
• Vwo 545 t/m 550
Je ziet dat de grootste marge ligt in de basisberoepsgerichte leerweg. Kinderen die hierin laag scoren zullen doorgaans al eerder een test hebben gedaan om te bekijken of ze voor leerwegondersteuning in aanmerking komen.