Dyslexie

Een kind met dyslexie heeft buitensporig veel moeite met het leren lezen, spellen en schrijven. Gebrek aan intelligentie is niet de oorzaak, maar waarom blijft het vermogen om te spellen en te lezen dan zo hardnekkig achterwege? De oorzaak ligt, althans volgens de tot dusver verrichte onderzoeken, in het gebied van de hersenen waar visuele en auditieve informatie geïnterpreteerd en verwerkt wordt. Deze neurologische aandoening is onomkeerbaar: de hersenen zijn niet in staat om het ‘defecte’ gebied te herstellen. Wel kunnen, door training en stimulatie, andere hersenfuncties de dyslexie compenseren. Hoe vroeger in de jeugd hiermee begonnen wordt, hoe beter de resultaten in de regel zullen zijn. Het is dan ook belangrijk dat dyslexie in een vroeg stadium wordt herkend en aangepakt. Wanneer één van de ouders dyslectisch is, is extra alertheid geboden: dyslexie is in grote mate overerfelijk.

Wie mag de diagnose ‘dyslexie’ stellen?

Als het vermoeden rijst dat een kind dyslectisch is, is het in de regel de docent die als eerste aan de bel trekt. Niet verwonderlijk, want juist de school is immers de plaats waar een kind leert lezen en schrijven. In dit stadium kan de leerkracht besluiten om het kind extra taal- en spellingstests af te nemen, om zo het vermoeden te ontkrachten danwel te bevestigen. Nou ja, bevestigen… Een docent heeft niet de bevoegdheid om een kind officieel als dyslectisch te bestempelen: dat is de taak van de orthopedagoog. Deze zal onderzoeken of en in welke mate er sprake is van dyslexie.

Als blijkt dat het dyslexie is

Mocht uit de onderzoeken blijken dat een kind inderdaad dyslectisch is, dan is de kous daarmee allesbehalve af. Omdat dyslexie niets te maken heeft met een gebrek aan intelligentie, zijn er voor kinderen met dyslexie tal van mogelijkheden om (beter) mee te kunnen in de klas. Zo kunnen kinderen door middel van een speciale dyslexieverklaring recht hebben op extra tijd bij toetsen, de mogelijkheid om proefwerken op de computer te maken, of op het gebruik van een DaisySpeler of ReadingPen.